obrana diplomsko rada Katarina Vulić

Katarina Vulić obranila diplomski rad

Studentica Katarina Vulić obranila je diplomski rad sa temom “Transport naboja u organskim elektrolitskim fotokondenzatorima”. Katarina je svoj rad u potpunosti izradila u našem laboratoriju. Čestitamo!

Zbog nemogućnosti rada u laboratoriju uslijed epidemioloških ograničenja uzrokovanih pandemijom COVID-19, fokus diplomskog rada Katarine Vulić donekle je promijenjen u odnosu na pred-epidemijski plan. Bez obzira na to, Katarina je odradila izvrstan posao, i svoje školovanje na Fizičkom odsjeku završila je sa odličnom ocjenom diplomskog rada. 

U svome radu Katarina je pokazala na koji način izbor povratne elektrode u bioelektroničkom fotokondenzatoru utječe na prirodu transporta naboja, bila ona faradejska ili kapacitivna. U radu je uz eksperimentalne rezultate prikazan i teorijski model ekvivalentnoga kruga kojim je moguće modelirati kapacitivni, faradejski i miješani transport naboja.

Kod bioelektroničkih medicinskih implantata poželjno izbjeći faradejske procese na elektrodi, koji bi mogi uzrokovati koroziju i degradaciju implantata, kao i moguće neželjene procese u tkivu pacijenta. Ova istraživanja su bitna jer omogućavaju optimizaciju povratne elektrode kako bi se izbjegli faradejski procesi. S druge strane, za protu-tumorsku terapiju poželjno je lokalno uništenje tkiva, a ova istraživanja nam omogućuju i optimizaciju bioelektroničkih elemenata za tu namjenu. Ova istraživanja će biti nastavljena i u budućnosti, te je planirano objavljivanje znanstvenog rada koji će sadržavati i neke rezultate iz Katarininih istraživanja.