Raspisan natječaj za doktoranda

Raspisan je natječaj za zapošljavanje doktoranda na projektu “3DOptoBio”. Puni tekst natječaja objavljen je na web stranici PMF-a, u Narodnim novinama i listu “Universitas”. U nastavku je pročišćeni tekst natječaja.

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 89. Statuta Fakulteta raspisuje natječaj za izbor  u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku, pri Fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za rad na HRZZ projektu UIP-2019-04-1753 „Mikro i nano-strukture za 3D opto-bioelektroniku (3DOptoBIO) „ – 1 izvršitelj.

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 Pristupnici uz prijavu na natječaj za točku  prilažu:  životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, prilog broj 1 (https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_suglasnosti_profesionalnog_zivotopisa.pdf)

Pristupnici kojima engleski jezik nije službeni uz prijavu na natječaj prilažu: dokaz o znanju engleskog jezika (TOEFL, IELTS, TOEIC ili PTE Academic)

Pristupnici ukoliko ispunjavaju dodatne uvjete navedene u natječaju dužni su dostaviti dokaze o ispunjavanju dodatnih uvjeta.

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij fizike – smjer istraživački (magistar fizike/dipl. ing.) ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fizike – smjer istraživački (magistar fizike/dipl. ing.) ili diplomski sveučilišni studij znanosti o materijalima ili mikro i nanotehnologije ili bio nanotehnologije ili srodnih studija, dokaz o poznavanju engleskog jezika

Prednost imaju pristupnici s iskustvom u znanstveno istraživačkom radu u području bioelektronike, fizike materijala, optičke fizike ili nano znanosti, što dokazuju temom diplomskog rada, objavljenim radovima ili preporukom mentora s prethodnih razina studija.

Izabrani kandidat obvezuje se upisati i redovito pohađati sveučilišni poslijediplomski studij Fizike, smjer biofizika ili smjer atomska, molekulska i optička fizika.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja. (https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka ( KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u “Narodnim novinama”. 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Uz prethodnu suglasnost izabranog kandidata, a sukladno članku 25. stavku 1. Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (NN 9/2019), PMF će objaviti i profesionalni životopis na službenoj internetskoj stranici PMF-a, pod uvjetom da je izabrani kandidat potpisao suglasnost prema prilogu broj 1 koja je sastavni dio ovog natječaja.

Profesionalni životopis izabranog kandidata objaviti će se uz informaciju o rezultatima natječajnog postupka na službenim internetskim stranicama Fakulteta.